• Utskrift
  • Print

Lover og regler

Utdrag fra Norges lover, Plan- og Bygningsloven

Tek:
Veiledning til teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven konkretiseres § 8-33 Forurensninger

1. Generelle krav
Bygningskonstruksjoner mot bakken skal utføres slik at forurensninger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helseskader.

Det skal tas særlig hensyn til at fuktighet og radon ikke trenger inn i byggverket. Ved bygging på grunn som er forurenset av avfall eller industriell virksomhet, skal forurensningskilden elimineres helt eller byggverket utføres slik at forurensningene ikke trenger inn.

2. Forurensning fra materialer

Bygnings- og overflatematerialer skal ikke avgi forurensninger til inneluften i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. Bygnings- og overflatematerialer skal tilvirkes, håndteres, lagres og anvendes slik at emisjoner av forurensning og lukt til romluften blir lavest mulig. Materialene skal tåle normal bruk.

3. Forurensning fra prosesser og aktiviteter

Forurensende aktiviteter og prosesser skal så langt det er mulig innkapsles, utstyres med punktavsug og/ eller foregå i lokaler med egnet separat ventilasjon

4. Radon

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader.Forurensninger som kan tilføres inneluften fra byggegrunnen, er først og fremst fukt og radon. Konstruksjoner som er i kontakt med bakken, må derfor utføres så tette at forurensninger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helserisiko.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS