• Utskrift
  • Print

Hvordan måle Radon

Hva du bør gjøre
Forsikre deg om at din bolig er helsemessig bra å bo i. Gjør en måling av radonverdien i din bolig. Statens Strålevern har beregnet at det finnes nærmere 175 000 boliger i Norge med radonverdier over 200 Bq/m3. En ny studie som kombinerer resultater av flere tidligere epidemiologiske studier finner signifikant helserisiko helt ned ved radonnivåer på 150 Bq/m³.

Å måle er enkelt
Målingene utføres under fyringssesongen (normalt fra1 oktober til 30. april) for å kunne være pålitelige.
Metoden kalles sporfilmmåling. Når du har bestilt målebokser, sendes disse sammen med
bruksanvisning og opplysningsblankett som sendes i posten rett hjem til deg. Måleboksene plasserer du
slik som det står i bruksanvisningen. Lev akkurat som før under måletiden. Når måletiden er
slutt, sender du måleboksen sammen med den utfylte opplysningsblanketten i ferdig frankert konvolutt tilbake til oss. Etter noen uker sender vi resultatet tilbake til deg, samt et eksemplar til Statens Strålevern.
 
Klarert!

Nivået ligger under 100 Bq/m³ og ingen tiltak er nødvendig. Det er på nåværende tidspunkt ingen fare for at radon kan være skadelig for deg, men ta gjerne en ny kontroll om 5-10 år.
Tiltaksnivå 1.

Ved radonkonsentrasjon i området 100 – 250 Bq/m³ anbefales fortrinnsvis gjennomføring av enkle og rimelige tiltak. Ivar Tanum Entreprenør AS tilbyr en konsultasjon og kommer med aktuelle råd i forbindelse med dette.
 
Tiltaksnivå 2.

Ved nivå over 250 Bq/m³ er konsentrasjonen alvorlig og mer omfattende og kostbare tiltak bør påregnes.

Langtidsmåling (sporfilm)
Dette er den vanligste metoden, måletiden skal være minst 62 dager og under fyringssesongen (normalt
1 oktober til 30. april) for å være pålitelig.

Korttidsmåling
Måten å måle på er den samme som langtidsmåling men måleperioden er bare 10 dager. Denne måten å
måle på gir en indikasjon på radonverdien i boligen. Korttidsmåling bør gjøres i forbindelse med salg av
boligen, da gjerne i en kombinasjon med en digital måler.

Befaring / gjennomgang av hele huset sammen med en Radon konsulent
Da kommer en av våre godkjente konsulenter hjem til deg og gjør en fullstendiggjennomgang av rom for rom, måler, vurderer og skriver en fullstendig rapport med forslag til eventuelle tiltak med kostnadsoverslag på de eventuelle ulike tiltakene.

Måling av radon i boligblokker
Statens Strålevern anbefaler at måling bør skje i et vist utvalg av leiligheter for få et bilde av radonsituasjonen i eiendommen.

Måling av radon på arbeidsplasser
Ved måling av arbeidsplasser gjelder samme kriterier som for Boligblokker (Andre grenseverdier for gruvedrift og lignende.)

Måling av radon i vann
Den eneste måten å finne ut om husholdningsvannet inneholder forhøyede radonverdier er å gjøre en analyse. De finnes flere forskjellige metoder, men analysen må utføres på riktig måte for at resultatet skal være pålitelig. Vannet må være friskt, ikke stått i rørene over lengre tid og det er viktig å påse at vannet ikke dunster til inneluften når prøven taes. Prøven taes på en spesialflaske for at ikke radon skal lekke ut fra prøveflasken. Dette gjelder i hovedsak de som har egent borrevann eller et privat vannverk.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS